Тываның кол сценазында - БАШКЫ

Основная деятельность
2018-12-11 10:13:56

Башкыларны уттуптар деп семевеңер. 
Олар бисти үргүлчү-ле сактып чоруур. 
Оожум, ыржым өрээлинде оруп алган 
Манап орар – эки сөстү, бисти база. 
 
Эвээш-биче чыглып, душчуп кээривис – 
Эргим ынак башкывыска байырлал-дыр. 
Сургуулдарнын чедиишкини, тиилелгези – 
Шуптузу-ла башкывыска өөрүшкү-дүр. 
 
Артист кижиниң аас-кежии, өөрүшкүзү чүдел? Чаа рольдарда, аңгы-аңгы хевирниң шиилеринге ойнаары, көрүкчүлерниң үнелелинде деп шупту харыылаар чадавас. Ынчалза-даа тыва театрның сценазында бир онзагай артист бар. Ол бир аңгы, оон-даа делгереңгей бодап чоруур. Тыва Республиканың улустуң артизи Надежда Кууларовна Наксыл ам чүгле сцена ажылдакчызы эвес, а театрның чаа актерларының башкызы – хүндүлүг Идегел угбазы апарган. 
Ол (ам төөгү апарган) чүүлду чүгле бүдүн Тыва эвес, а улуг чурттуң найысылалы Москва хоорайның билдингир арга-дуржулгалыг актерлары, башкылары билир апарган. Дөрт чыл иштинде Надежда Кууларовна ынак көрүкчүлеринден ырап, Москвага М. Щепкин аттыг училищеге тыва сургуулдарның чүгле башкызы эвес, а чамдыкта «авазы» болуп, доостургаш, онча-менди төрээн чуртунче «уругларын» чандырып эккелген. Ол чалыылар Тыва национал хөгжүм-шии театрының чон аразында билдингир артистери апарган дээр болза чигзиниг чок. Дөрт чылдың хуусаазы эрткенде, Надежда Наксылды көрүкчүлер манай берген деп чүвени декабрь тоста болуп эрткен бенефис-концерт тода көргүскен. Кежээге Тываның улустуң артизиниң мөгейикчилеринден боодал чечектерден хөй чүве чок ышкаш болган. Ынчанмайн канчаар. Надежда Наксылдың уран-чаяан талантызы залды бир дугаар «Тоол канчап тывылганыл» деп көргүзүүнден-не бүдүнү-биле хаара тудупкан. Көрүкчулерниң аразында уян сеткилдиг кижилер карааның чажын-даа чодуп олурганнар бар. 
А. Пушкининниң «Бахчисарай фонтаны». Ол чогаалды чыглып келген чонунга бааралгадып тура, артист көңгус өске болуп хуула берген. Аныяк ынакшаан кыстың сеткил-бодалын кижи бүрүзүнге чоок кылдыр ыдыптары белен эвес. Ол-ла дораан шоодуглуг сценаның маадыры Дарья Семеновнаның «кежинче» кире бээри – чүгле арга-дуржулгалыг артистиң шыдаар хуулгаазын илби-шидизи. Бо удаада Надежда Наксыл чонун база-ла кайгаткан. Чаңгыс концерт-көргүзүг үезинде баарын кадыр каттырып, карааның чажын төгүлдүр муңгарап, ханы бодалдарга алзып четтигипкен көрүкчүлер адыш часкап, артисти сценадан үдеп турган. 
Оюн-көргүзүг үезинде кады ажылдап чоруур улуг-биче эш-өөрү, ооң москважы өөреникчилериниң байыр чедириишкиннери Надежда Кууларовнага чүден-даа артык улуг өөрүшкү-үнелел болган. Аныяк актерларның танцы-самы, ыры-шоору – артист-башкының өндүр-улуг чедиишкини. 
 
Алдынай Тюлюш
Назад к списку

Поделиться в социальных сетях:

Просмотров: 125

Баннеры

ЕПГУ

Мы в Контакте

Опрос

Схема проезда

Счетчик Спутник

Википедия

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

2019 год — Год театра в России

Культура. Гранты России