ТЕАТРНЫҢ СЫЛДЫЗЫ 70 ХАРЛАП ТУРАР

События
2019-04-30 14:32:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТРНЫҢ СЫЛДЫЗЫ 70 ХАРЛАП ТУРАР
 
Хөйлең болган чонувустуң чылыг куспаа
Хөй-ле чылда бисти өөртүп, сергедип кээр.
 
  Бо чылын театрның сылдызы Александр Халарбаевич Салчак 70 дугаар төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар. Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тываның улустуң артизи юбилейлиг оюн-көргүзүүн чонунга май 4-те бараалгадыр. Александр Салчакты Тывада танывас кижи чок дээр болза частырыг болбас. Ол Тываның Национал хөгжүм-шии театрынга ажылдааныдан бээр 40 чыл эрте берген. Чоннуң ынак артизи уран-чүүлге хандыкшаанының ужурун чугаалап берди. 
  “Артист кижиниң ажылы солун-даа, буянныг-даа, чоннуң мурнунга бараан болур дээрге артист кижиге аас-кежик. Мен бо театрга 40 чыл ажылдап келдим. Бо чылдарның иштинде кандыг элдеп-эзин солун чүүлдерге ужурашпаан дээр? Кыштың соогунда соок клубтарга, чайның изиинде ышкам бичии залдарга ойнап чоруур болур чүве. 
  Театр уран-чүүлүнге сонуургалым школачы үелеримден эгелээн. Ынчан артистер көдээ суурларга бо-ла ойнап келир турган. Мен ол шиилерни черле эртирбес турган мен. Театрның баштайгы артистери Виктор Көк-оолдуң, Максим, Кара-кыс Мунзуктарның шиилерин көрүп өскен болгаш, театрга сонуургалым оон эгелээн чүве. 
 
  Бир дугаар сценаже үнгеним. Ынчан мен 6 класс турган чоор мен бе? Ыры кичээлдеринге багай ырлаар турган мен. Үргүлчү “2”,“3” деп демдек. Башкывыс – бот тывынгыр композитор Хертек бир-ле катап мени: “Че, Саша, ырлап көрем!”, - деп. Ынчан “Чараш чүве дыка көвей” деп ыры бар чүве. Ол ырыны хөлчок кызып, алгырып-алгырып ырлаптарымга, “5” салып калган! Ол олчаан-на ырлап эгелээн мен. Чоорту мени суурнуң чону Ырлаар Саша дижи берген. 
  Сес класс турумда Ленинградтың доозукчулары Люндуп Солун-оол, Дадар Барыңмаа, Хертек Шириин-оол шиилерин көргүзүп эгелээн. Солун-оол артист мээң бир чаңгыс классчымның бажыңынга кирерге, дыка адааргап турар мен: “Бо эжим артист акылыг, онзазын аа!”, - деп. 
  Бир хүн Тээлиге база-ла артистер келген. Оларның аразында Сүрүңмаа артист, музыковед башкы деп кижи база келген. Чүү болган дээрге – ыры-хөгжүм училищезинге ырлаар салым-чаянныг улус шилип ап чорааннар. Мен база шенеп көөр-дүр дээш, кирза сапогум, чаа костюмумну кеткеш, чеде бергеш ырлаан мен. Уран-чүүл училищезинге ынчан “Чечек” ансамбли чаа тургустунуп турган. Ол ансамбльже мени киирип алган. Ынчан нота билбес, анаа кулак-биле дыңнап ырлаар турган мен. Хорнуң киржикчилери – композитор Кара-кат Ооржак, композитор Хүреш-оол Дамба дээш өскелер-даа: “Шестнадцатый, восьмушка”, - деп-даа турарлар. А мен көөрүмге 8, 16 деп саннар-даа чок. Анаа-ла ытпак-ытпак демдектер. Оон билгеним – ноталар болган. 
 
  Училищеге актёрлар, режиссёрлар өөредир салбыр ажыттынган. Башкывыс – Татьяна Николаевна Намай. Аңаа 3 чыл өөренгеш, 6 ай артып калган турда, Москвадан Щукин аттыг училищеден башкылар келген. Аңаа 20-ле хире студентилер хүлээп алыр деп. Ынчан 18 харлыг турган мен. Дужаап кирип алгаш, 5 чыл өөренгеш, ооң соонда-ла театрда 40 чыл ажылдап тур мен. 
  Мен бодаарымга бистиң театр эки талазынче өскерлип турар. Ында кол рольду театрның кол режиссёру Алексей Ооржак ойнап турар. Ол бистиң театрны Россия, делегей бедиинче көдүрүп келген. Чаа доозуп келген аныяк артистеривис каракка көзүлдүр-ле өзүп турарлар. Бистиң соовуста чоруп олурар, келир үениң ёзулуг артистери бо-дур деп кижи иштинде бодап, өөрүп олурар болур чүве-дир. Мен театрның эң бир дугаар артистеринден эгелээш, чаа келген доозукчу аныяк артистеринге чедир шуптузу-биле ажылдаар аас-кежиктиг болган кижи мен. 
  Көрүкчүлеривис база өскерлип турар. Көрүкчү бүрүзү бодунуң үезиниң шиилерин сонуургаар болур. Эрги үениң көрүкчүлери эрги шиилерни, аныяк көрүкчүлер бодунуң үе-чергези артистерниң ойнап турар шиилерин. Бо бүгүнү аңгылавайн, улуг-даа, бичии-даа артистерни хаара тудуп алгаш, шии тургузар болза эки. Ынчаптарга улуг-даа, бичии-даа көрүкчүлерниң сонуургалы өзер. 
Театр дээрге чоннуң көрүнчүү. Чуге дээрге кижилерниң амыдырал-чуртталгазын, өөрүшкүзүн, муңгаралын сцена таварыштыр дамчыдып чоруур бис”. 
 
Назад к списку

Поделиться в социальных сетях:

Просмотров: 25

Баннеры

ЕПГУ

Мы в Контакте

Опрос

Схема проезда

Счетчик Спутник

Википедия

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

2019 год — Год театра в России

Культура. Гранты России