«Пушкин картазы» деп чаа төлевилелдиң баштайгы базымнары
08 сентября 2021

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң эгелекчи саналы-биле бүгү чуртта «Пушкин картазы» деп чаа төлевилелди боттандырып эгелээн. Ук программаның кол сорулгазы - аныяк өскенни уран чүүлдүң бедик идеяларынга кижизидери, чогаадыкчы чорукту сайзырадыры, чараш, чаагай мөзү-шынарны хевирлеп быжыглаары болгаш классиктиг чогаалдарны таныштырары болур.

«Пушкин картазы» деп төлевилелдиң киржикчилеринге Россия Федерациязының 14-тен 22 харга чедир хамаатылары болур школачылар, сургуулдар база аныяк-өскенни хамаарыштырып турар.

Чаа картаны «Госуслуги» деп портал дамчыштыр виртуалдыг хевирге үстүнде айыттынган назы-харлыг элээдилер болгаш аныяк-өскен кылдыртып ап болур. «Пушкин картазы»-биле театрларже, музей, филармония дээн чижектиг культура албан черлеринче билетти күрүнениң тускайлап берген акша-хөреңгизи-биле садып алыр арга тургустунган.

Чүл дизе, бо чылдың төнчүзүнге чедир күрүне «Пушкин картазынче» 3 000 түңнүг акшаны 14-тен 22 харга чедир назылыг аныяк кижи бүрүзүнге шилчидип берген. Келир чылын картага акшаның түңү 5 000 рубль болур деп төлевилелдиң баштаар чери дыңнадып турар.

Ук картада тускай көрдүнген акша-хөреңгини өскээр шилчидери, холга уштуп алыры болгаш культурлуг хемчеглерден өске чүүлдер садып алыры болдунмас. Кинотеатрлар база амдыызында «Пушкин картазы» деп төлевилелче кирбейн турарын дыңнадып турар.

Тываның чеди культура албан черлери чаа төлевилелдиң киржикчилери болур күзелин илереткеш, тускай шылгалданы эрткеш, боттарының оюн-көргүзүүн «Культура.РФ»деп портал таварыштыр аныяк көрүкчүлерге садып эгелей берген.

Тываның «Саяннар» аттыг хөгжүмнүң болгаш самның национал театры, Алдан-Маадыр аттыг национал музей, Тываның национал оркестри, Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театры, В. Халилов аттыг күрүне филармониязы, Тываның Чазааның чанында үрер хөгжүм оркестри база В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры «Пушкин картазын» канчаар бүрүткедип алырының дугайында тайылбыр ажылын, презентацияларны школаларда, ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринде чорудуп эгелээн.

Тыва национал хөгжүм-шии театры «Пушкин картазының» таныштырылгазын тыва дыл кырынга Instagram деп нептереңгей социал четкиге дорт эфир дамчыштыр чорударын база шенеп эгелээн.

Чижээлээрге, Национал театрның көрүкчүлер албанының ажылдакчызы Ай-Суу Монгуштуң арынында 9 муң ажыг кижи хаара туттунган. Ай-Суу Алдын-ооловна чүгле өөредилге черлеринче үнүүшкүннерден аңгыда инстаграмга дорт эфир дамчыштыр тыва дылга чедингир болгаш тодаргай тайылбырны чорударга, дыка көвей улус сонуургал-биле дыңнап, айтырыгларга тодаргай харыыларны алган. Оларның аразындан кожууннарда өөренип, чурттап турар элээдилер болгаш ада-иелер хөй болганын Ай-Суу Монгуш демдеглеп турар.

- Ол картаже акшаны ада-иези суп бээр бе? Өске улуска билет садып берип болур бе? Концертен аңгыда номнар, өөредилге херексели садып ап болур бе? Кожууннарда улус ол картаны канчаар ап болурул? дээн айтырыглар дорт эфирниң көрүкчүлерин сонуургадыр болду. Бо хевирге ажылды ам-даа уламчылап, инстаграмның аңгы-аңгы аргаларын ажыглап тургаш, чонга тайылбыр ажылын кылыр деп сорулганы салдым - деп, Ай-Суу Алдын-ооловна чаа дуржулгазын бодунуң кады ажылдап турар эш-өөрү-биле үлешкен.

Национал театр «Пушкин картазы»-биле 86 дугаар театр сезонунуң ажыдыышкынынче билетти садып алыр арганы аныяк-өскенге тургускан. Октябрь 7-де «Хайыраан бот» деп шиини чаа күүседикчилер-биле чонга бараалгадыр. Октябрь 8-те «Тараа» деп шииже, 9-туң хүнүнде «Хүннүң дамды чинчилери» деп хөгжүмнүг легендаже театр көрүкчүлерин манап турар.

«Пушкин картазының» дузазы-биле шиилерже билеттерни садып алыр дизе, бо ссылканы базыптар силер: http://www.theatre-tuva.ruhttps://www.culture.ru/afisha/kyzyl