Үе сайзыраар – ооң-биле деңге литература база сайзыраар ужурлуг!
27 августа 2020

Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга тыва шии чогаалының чугула айтырыгларынга хамаарышкан эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы, ТывКУ-нуң философия кафедразының профессору, уран чүүл эртемнериниң кандидады, культурология доктору Айлана Күжүгет, ТывКУ-нуң филология болгаш ниити дыл эртемнериниң кафедразының улуг башкызы, литературлуг музейниң удуртукчузу Мария Амын-ооловна Күжүгет база Национал школа хөгжүдер институттуң эртем ажылдакчызы, филология эртемнериниң кандидады Алимаа Хензиг-ооловна Херел база театр ажылдакчылары киришкеннер.

Конференцияга чүгле тыва драматургияның дугайында айтырыглар эвес, а амгы үениң агымы-биле холбашкан культура айтырыглары база көдүртүнген. Кол дүвүредип турар айтырыглар - амгы үеде аныяк өскенниң чүнү сонуургап чорууру, бодалдары, мөзү-шынар талазы-биле байдалы. Совет үениң чогаалдарында бижиттинген аныяк маадырларның сорулгалары, күзелдери, сонуургалдары-биле амгы үениң аныяк кижилериниң бодалдарында карышкактар бары билдингир. Чүге дизе, амгы үениң аныяктары интернет четкизи-биле сырый холбаалыг апарганы-биле сонуургалдар база өскерлип турарын демдеглээн. Үе өскерлип сайзыраар, кижилер база сайзыраар - литература база чыда калбас ужурлуг. Шак ол чүүлдү шии чогаалы оюп эртпейн, уран сөстүң болгаш бодалдың дузазы-биле ниитилелдиң чидиг айтырыгларын, мөзү-шынар дугайында, мөңге айтырыглар дугайында номчукчу, көрүкчү-биле чугаалажыр ужурлуг.

“Меңээ болза, шиини көргеш, кижилер боттарын танып кааптар болза, оон түңнелдерни үндүрер болза эки деп бодаар-дыр мен. Кижилерниң сагыш-сеткилин оттуруптар шиилер херек. Ындыг шиилер биске херек, ол үениң негелдези” – деп, Айлана Калиновна Күжүгет демдеглээн. Конференцияның дугайында тодаргайы-биле адаанда биидеңден көрүп болур силер.

Ссылка - https://vk.com/wall-72450645_19252