МАРТ 8-БИЛЕ!
08 марта 2021

Эргим хүндүлүг энелеривис, кадыннарывыс болгаш даңгыналарывыс – херээжен чонувус! Частың эң-не чырык болгаш кайгамчык чараш байырлалы – бүгү делегейниң Херээженнер хүнү таварыштыр Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының коллективиниң өмүнээзинден силер бүгүдеге эң-не чылыг, чымчак байырны чедирип, эң-не эки күзээшкиннерни йөрээп каарын чөпшээреп көрүңер!

“Ава кижи – амыдырал чаяакчызы” болгай. Бо өртемчейге кыс кылдыр чаяаттынып келген кижи ие болур аас-кежиктиг. Ынчангаш олар амыдырал-чуртталганың мөңге хеминиң агымының чаяакчылары болур. Ооң кадында херээжен чон чаяалганың кайгамчык чараш үүлезин эдилеп, амыдыралдың аян-шинчизин өөскүдүп, чуртталганың чурумалын каастап чоруур. Чазын мээске үнүп келир чечектер дег, чамбы-дипти херээжен чон шимеп турар-ла болгай.

Чалыы чараш уругларга, угбаларга-дуңмаларга, чеңгелерге, даай-аваларга, авыралдыг аваларга, энерелдиг энелерге болгаш бүгү-ле херээжен чонга Мартың 8-зи – бүгү делегейниң Херээженнер хүнү таварыштыр чылыг-чымчак байыр чедирип, силер бүгүдениң өг-бүлелериңерге өөрүшкү-маңнайны, арыг-шынчы ынакшылды, каң дег кадыкшылды сеткил-чүрээвистиң ханызындан күзеп тур бис! База катап байырлалыңар-биле, хүндүлүг херээжен чонувус!

Хүндүткел-биле, театрның директору Станислав Ириль.