Отзывы наших зрителей о спектакле «СЫГААН»
02 октября 2020

Потихоньку в соцсетях наши зрители и участники Лаборатории современной драматургии, побывавшие на закрытой сдаче спектакля "Сыгаан", начинают публиковать свои отзывы. Хотим представить вам некоторые из них:

Алдынай Тюлюш, журналист, корреспондент ИА "ТуваМедиаГрупп"

Плачу от горечи и счастья

Наконец-то я сходила на спектакль! После большого перерыва из-за коронавируса это была первая живая игра актёров. Сегодня прошёл прогон нового спектакля "Сыгаан" режиссёра
Марины Идам. БРАВО!!!! Не буду спойлерить, но я проплакала весь спектакль. Чего стоит одна фраза:"Авай, акый, мен ыглавайн тур мен. Ыглавайн силерни манап тур мен".
Спектакль создан по рассказу Эдуарда Донгака. Инсценировка Кежика Конзая. Художник-постановщик Начын Шалык. Спасибо вам за невероятное решение сценического пространства.
Поздравляю всех вас, тувинский театр и всех зрителей с новой постановкой!!!  Боже! Сегодня у меня был катарсис. Кстати, новый спектакль покажут онлайн на сайте театра 11 и 18 октября.

Чаяна Чыкай, участница Лаборатории современной драматургии:

Үелерниң доңадынга шаптырза-даа
Үүле-хинчээ сеткил байын таптай баспаан
Карак чажы, човулаңны ажып чорааш
Кайгамчыктыг кижи болур ховар чаяан: Амыдырал шуурганынга ойнатса-даа
Арыг, чараш, уян-чымчак арткан оолчук
Сыгаанның кээргенчиг салым-чолун,
Сырынын дээп, таныжары чугула боор.

Эрес Кол, поэт, редактор литературно-драматрургической части

85-ки театр сезонунуң олчазы

Сезен бешки театр сезонунуң ажыдыышкынының бүдүүзүнде тыва театрның “олчазы” улуг болганынга бүзүрээр мен. “Ол чүү ындыг олчал?”дээр болза, шынап-ла кижи ишти-хөңнү бузуп каа дег кээргенчиг болгаш сагыш-сеткилге хөлчок дээштиг, бир-ле хуулгаазын күштүг чаа шииниң төрүттүнүп келгени-дир.
Дүүн чаа бодарап келген шии чогаалын Эдуард Доңгактың “Сыгаан” деп чечен чугаазындан үндезилеп, Тыва национал театрның чогаал кезээниң редактору, аныяк шүлүкчү, эгелеп чоруур драматург Кежик Коңзай бижээн. Ук шиини Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, В. Ш. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының кол режиссеру Марина Идам тургускан.
Каш-ла хонук бурунгаар шииниң сөзүглелин номчуп ора: “Сыгаан кара чажындан-на салымының каржы аажызынга чаңчыга берген бе азы амыдыралдың шапкын хеминиң агымы-биле чөрүшпейн, анаа-ла ооң аайы-биле чөпшүл салдап бадыптарын шиитпирлеп алган чоор бе?” дээн чижектиг айтырыгларны бодумга салып олурдум. Кажан сцена кырынга тыва театрның аныяк артистери овур-хевирлерни диргизип, оларың бүдүш-чаңын, сагыш-сеткилдерниң чажыттарын салым-чаяанның болгаш уран чүүлдүң ачызы-биле ажыдыптарга, ынчан кол маадырның салым-чолу дээш сагыш-човап, чамдык айтырыгларымга харыыларны-даа тып алыр аргалыг болдум. Ынчангаш, бодум хуумда, кадыг сеткилдиг кижи безин бо төөгүнү чүрээн дамчыштыр эрттирбишаан, минниишкин болгаш човаашкын-биле көөр дээрзинге чигзинмес-тир мен. Бо-ла бүгүге хамаарыштыр шиини тургузуп салган режиссернуң мергежилиниң бедиин демдеглевес арга чок. Режиссернуң тывызык бодалы – шииниң бир кол өзээ болур ышкажыл. А эгелеп чоруур драматург Кежик Коңзайның чогаадыкчы дилээшкини улуг олчалыг болганынга өөрүп, шүлүкчү өңнүүмге моон-даа соңгаар чедиишкиннерни күзедим.