Шагаа-биле!
02 февраля 2022

Тыва чонга, республикавыска үнүп келген пар чылында сайзыралды, хөгжүлдени, арыг сеткилди, мерген угааны, чедиишкиннерни күзеп тур бис! Чорууңар чогуп чорзун, хей-аъдыңар бедик чорзун! Курай, курай, курай!

ЧОНУМГА ЙӨРЭЭЛДЕРИМ.

Амыргын-на, хоор чонум!
Амыр-чаагай, Ак Шаг-биле!
Эки хүннүң херелинге
Эргеленген элбек чуртум!

Шагның аазы, хүннүң чаазы
Шагаа-биле, эл-хол хөйүм!
Аралашкан, эдеришкен
Аймак чонум демниг чорзун!

Чолукшуур дээш келгениңер
Чогумчалыг, өөрүнчүг-дүр.
Сол-менди бе? Чиик чаагай?
Чорууңар-ла чогуп чорзун!

Ыт-куш-даа, аарыг-хамчык
Ырак оюп эртип чорзун!
Өдээңерге өөрүшкү,
Өргүн байлак аалдап келзин!

"Чолукшааннар чогушпас" дээр
Чолдуг өгбе чагыын утпа!
Алгышпайн, кырышпайн
Аравыста билчип чоруул!

Баглаажыңар баглап четпес,
Баскылажыр малдыг чоргар!
Аал-чуртту аш-чут басбайн,
Ажы-төлдер чаагай өссүн!

Күзээниңер күзелиңер
Хүннүң-даңның бүдүп чорзун!
Ынакшааннар ырлашсыннар,
Ынай чаштар хүлүмзүрзүн!

Аалыңардан ырак чорааш,
Адыңарны камнап чоргар!
Аалдажып, ак шай сунчуп,
Ак-кара чок хөөрежиңер!

Эргин артап кирип ора,
Эки сөстен сөглеп чоргар,
Эргинди киир эдержиңер,
Эрбен бодал шыгжаваңар!

Эрлер эр бооп, бүдүш салбайн,
Экер-эрес, дидим болзун!
Кыстар кыс бооп, топтуг чаңныг,
Кызымаккай, кежээ чорзун!

Сагыш агын сагындырган,
Салым-чолдуң байлаан сөңнээн,
Хадактарны, хей-аът тугун
Харам чокка өргүп чоргар!

Аалыңар арыг-силиг,
Аа шагны уткуп алгар!
Бакты, хирни, сагыш саарзыын
Пар чыл пактааш, ажырыпсын!

Чылдың бажы чылбыразын!
Чыкылама сооктар эртсин!
Арат-чонум, чазык хөөннүг
Ам бир чылды курайлаалы!

Орлан Дамба-Хуурак
01.02.2022 чыл.
Бүдүү хүнү