Төрүттүнген хүнүңер-биле, Надежда Кууларовна!
09 декабря 2020
Тываның улустуң артизи, уран номчулганың тергиини, ховар салым-чаяанныг, көрүкчүлерниң четтикпейн манаар артизи Надежда Кууларовна Наксыл бөгүн төрүттүнген хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Таптыг-ла дөртен чылдың дургузунда чонунга бараан болуп келген В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрда кады ажылдап чоруур артист эш-өөрүнүң, режиссерларының болгаш көвей санныг чогаадыкчы коллективиниң мурнундан ынак артизивиске төрүттүнген хүнү таварыштыр сеткиливис ханызындан байырывыс чедирип, эң-не чаагай күзээшкиннерни күзеп, солун рольдарны, диңмиттиг адыш часкаашкыннарын, кол-ла чүве — каң дег кадыкшылды йөрээп тур бис!

Надежда Кууларовна тыва чоннуң аажок ынак артистериниң бирээзи. Ооң сцена кырынга чурттап эрткен хөй санныг рольдарын, онзагай овур-хевирлерин чаңгыс эвес салгалдар улуг өөрүшкү болгаш магадал-биле көрүп өзүп келген. Оон аңгыда Надежда Наксылды тыва шүлүк чогаалының бердинген мөгейикчизи – уран номчулганың тергиин эки күүседикчизи деп билир бис. Тываның аныяк болгаш улуг-даа назылыг шүлүкчүлериниң, чогаалчыларының лириктиг шүлүктерин видео-чуруктарга тырттырып үндүрүп чоруурун улус-чон чаңгыс эвес удаа көрүп, ону улуг магадал-биле көрбүшаан, үнелеп, ам-даа манап чоруурлар.

Хүндүлүг Надежда Кууларовна! Силерге төрүттүнген хүнүңер таварыштыр сеткил-чүрээвис ханызындан изиг байырны чедирип, быжыг кадыкшылды база чогаадыкчы чедиишкиннерни күзеп тур бис! Силерниң өг-бүлеңерге аас-кежик болгаш ынакшыл кезээ шагда доктаар-ла болзунам! База катап төрүттүнген хүнүңер-биле!