ТАР-ның 100 чыл оюнга. Тараа!
27 апреля 2021

ТАР-ның 100 чыл оюнга

Май 1-ниң хүнүнде – “Тараа”

Бо чылын Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюн демдеглеп эрттирип турар бис. Бо улуг хемчээлдиг кайгамчык байырлалдың культура-массалыг хемчеглериниң эгезин январь 15-тиң хүнүнде “Тараа” деп чаа шииниң бирги көрүлдези-биле Тыва театрга ажыткан. Ук шиини Кызыл-Эник Кудажының “Тараа” деп чогаалынга үндезилеп, Тыва национал театрның чогаал кезээниң редактору, аныяк шүлүкчү, драматург Кежик Коңзай бижээн. Тургузукчу режиссеру – Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Марина Идам.

“Тараа” деп шииде болуушкуннар Тыва чуртувустуң девискээринге 100 чыл бурунгаар болуп турган үймээн-шимээнни болгаш өскерлиишкиннерни Суваң ашактың өг-бүлезиниң өмүнээзинден төөгүп көргүзүп турар. Орус чуртунга өөскүп үнген үймээн ооң кожазында чыдар биче буурай чоннарны оюп эртпээн. Бо төөгү чүгле Суваң ашактың өг-бүлезиниң эвес, а бистиң төрээн чуртувустуң төөгүзү болур.

Хүндүлүг көрүкчүлеривис! Силер бүгүдени май 1-ниң хүнүнде 18:00 шакта Тыва национал театрга болур ”Тараа” деп чаа шииниң көргүлдезинче чалап тур бис! Ужурашкыже менди-чаагай!