Еще раз с 50-летием, уважаемые выпускники ЛГИТМиК!
14 ноября 2018
Своё 50-летие отметило третье поколение артистов нашего театра, выпускники Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Их остались единицы. Это народные артисты РТ Люндуп Солун-оол, Дыртык Монгуш, Анна Шириин-оол, Дадар Бары?маа, знаменитые артисты Дадар Монгуш и Чадамба Монгуш. Также не стоит забывать имена наших талантливых артистов, которых среди нас нет. Это Шириин-оол Хертек, Дарый Монгуш, Роза Серен-оол, писатель, драматург Владимир Серен-оол, режиссер Каадыр-оол Сагды и Ирина Лопсан, Анчымаа Кара, Иван Далааевич Комбу. Они все внесли большой вклад в нашу культуру. Низкий поклон большим артистам, пусть нашей благодарностью за их творчество будут громкие и нескончаемые аплодисменты.

Таптыг-ла 50 чыл бурунгаар театрны? ?шк? салгалы кылдыр, Ленинградты? К?р?нени? театр, музыка болгаш кинематография институдун дооскан артистерни? б?л?? бо кежээ боттарыны? юбилейин демдеглеп эрттирерлер. Олардан ам каш-ла кижи арткан. Тываны? Улусту? артистери Люндуп Солун-оол, Дыртык Монгуш, Анна Шириин-оол, Дадар Бары?маа база Тыва алдарлыг артистери Дадар Монгуш биле Чадамба Монгуш. Турган болза Тываны? чок дээн ховар талантылыг артистери Шириин-оол Хертек, Дарый Монгуш, Роза Серен-оол, чогаалчы, драматург Владимир Серен-оол, режиссерлар Каадыр-оол Сагды болгаш Ирина Лопсан, Анчымаа Кара, курсту? режиссеру Иван Далааевич Комбу. Мында ады кирген кижи б?р?з?н?? Тываны? уран-ч??л?нге арттырган каан истерни дыка ханы болгаш делгем. Суур, хоорай б?р?з?нге барып ойнап чорааш, улуг-бичии чонуну? сагыш-сеткилин театр уран-ч??л?н?? ачызында кижизидип, эки-бакты ылгап чоруур кылдыр ??редип, шын орукту айтып чорааннар болгаш ам-даа ынак сценазыны? кырында ойнап чоруурлар. Улуг артистеривиске м?гейип, оларны? уран-талантызы дээш ди?миттиг адыш часкаашкыннарын хайырлап чоруулу?ар, чонум!

Шолбан Кара-оол