ЭЗИР-ООЛ МОНГУШТУ? ЧЫРЫК АДЫНГА
18 марта 2019
Б?г?н турган болза Тываны? чонну? артизи Эзир-оол Сумуяевич Монгуш 55 харлаар турган. Ол 1986 чылда Гнесиннер аттыг к?р?нени? х?гж?м училищезин дооскандан бээр, 30 ажыг чылдар иштинде Тываны? Виктор К?к-оол аттыг театрыны? к?р?кч?леринге бараан болуп келген. Эзир-оол Сумуяевичти? уран-талантызы тыва театрны? янзы-б?р? шиилерин каастаан. Оо? кол рольдарыны? аразында “Хайыраан ботта” Кенден-Хууракты? ролю, “Эзоп” деп шииде Эфиопту?, “Де?герлерни? айбычызында” Панталонени?, “Кым сен, С?бедейде” Чингис-Хаанны?, «Кара-Дагны? казыргызында» Самбажыкты?, «Эгил, эжим, эгил!» - Шоо-Борун??, “Алдан дургун” деп кинога Сенгени? ролю дээш оон-да х?й.

Эзир-оол Сумуяевич бисти? аравыста чок-даа бол, оо? уран-талантызыны? м?гейикчилери ам-даа бар. Чонуну? х?нд?ткелдиг, ынак артизини? чырык адынга тураскааткан кежээ Тываны? национал х?гж?м-шии театрынга апрель 6-да болуп эртер. А?аа Тываны? чонну? артизини? ойнап чораан шиилеринден ?з?нд?лерни, ырлап чораан ырыларын артист эш-??р? чонга бараалгадыр.