Санаажыковнага бичии ш?л?кч?геш
18 октября 2017
Театрны? реквизит кезээни? эргелекчизи Раиса Санаажыковнаны? к?ш-ажыл дептеринде ча?гыс киир бижидилге бар. Оон бээр таптыг-ла д?ртен чыл болган. Ук байырлал-биле Раиса Санаажыковнага изиг байырдан чедирип, б?г?-ле экини к?зеп каалы?ар! Т?рээн ??? дег театры?га Д?ртен чылды? н??р?нде ?з?к чокка бараан болган ?легери? кайгамчык-тыр! Чонну? ынак шиилерин Човаг чокка эрттиришкен, Уран ч??лге шынчы болган Угбавыс сээ чоргаараар бис! Чаа-Суурну? шыргай арыы Шалы? чокка чыдар эвес, Эрес-кежээ Раисазы Реквизит чок орар эвес. Торгалыгны? кадыр арты Долу чокка чыдар эвес, Дозур-кара Раисазы Домак чокка орар эвес. Шу-де! Сайда терек х?легези Сайдан чайлап кайнаар баарыл, Дески-шалып Раисазы Театрын канчап каарыл. Коллегаларындан