ТӨРҮТТҮНГЕН ХҮНҮҢЕР-БИЛЕ!
22 апреля 2021

Тываның улустуң чогаалчызы, Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, "Улуг-Хем" сеткүүлүнүң кол редактору, прозачы, драматург, шүлүкчү Эдуард Баирович Мижит бөгүн 60 харлаан оюн демдеглеп турар.

Хүндүлүг Эдуард Баирович! Тыва национал театрның чогаадыкчы коллективиниң өмүнээзинден силерге чылыг-чымчак байырны чедирбишаан, каң дег быжыг кадыкшылды болгаш аас-кежикти сеткиливис ханызындан күзеп тур бис!

Силерниң театр уран чүүлүнге киирген үлүг-хууңар канчаар-даа аажок улуг. Бижээн шиилериңер чоннуң сагыш-сеткилиниң хевирлеттинеринге улуг салдарлыг болуп, ам бо хүннерге чедир көрүкчүлерни өөртүп чоруур. Ол дээш силерге улуу-биле өөрүп четтиргенивисти илеретпишаан, черге чедир мөгейдивис! База катап төрүттүнген хүнүңер, 60 харлаан оюңар таварыштыр быйыр чедирбишаан, чогаадыкчы чидиишкиннерни, уран сөзүңер элбек болгаш хей-аъдыңар кезээде бедик чорууруун йөрээп тур бис!